Agatha Christie - SAS    2 euros
Simenon
        2, 3, 5, 10... euros
Exbrayat  2 euros et 10 les 3 "grand format"